Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.828

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 9 maja 2020 r.
w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i formę przekazania spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695), w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu gminnej obwodowej komisji wyborczej w postaci:
1)
wydruku opatrzonego podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym;
2)
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
2. 
Przekazania spisu wyborców w trybie i formie określonych w ust. 1 pkt 2 dokonuje się:
1)
na informatycznych nośnikach danych;
2)
w edytowalnym pliku w formacie .xls albo .xlsx, bez hasła;
3)
nadając nazwę składającą się z nazwy gminy.
3. 
Dane w spisie wyborców przekazywanym w postaci określonej w ust. 1 pkt 2 są umieszczane w kolumnach nazwanych zgodnie z zawartymi w nich danymi i uszeregowanych w następującej kolejności:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
imię ojca;
4)
data urodzenia;
5)
numer ewidencyjny PESEL;
6)
miejscowość;
7)
dzielnica, w przypadku m.st. Warszawy;
8)
ulica;
9)
numer domu;
10)
numer mieszkania;
11)
uwagi.
4. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej, za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby.
5. 
Odebranie spisu wyborców potwierdza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym przewodniczącego właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępcy.
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym:
1)
operatorowi wyznaczonemu - za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą operatora wyznaczonego;
2)
operatorowi wyznaczonemu - właściwemu miejscowo dyrektorowi Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osobie przez niego upoważnionej - na informatycznych nośnikach danych; wójt, burmistrz, prezydent miasta może przekazać spis wyborców za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.
2. 
Przekazania spisu wyborców w trybie i postaci określonych w ust. 1 dokonuje się:
1)
w edytowalnym pliku w formacie .xls albo .xlsx, bez hasła;
2)
nadając nazwę składającą się z nazwy gminy oraz kodu TERYT gminy.
3. 
Dane w spisie wyborców są umieszczane w kolumnach nazwanych zgodnie z zawartymi w nich danymi i uszeregowanych w następującej kolejności:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
imię ojca;
4)
data urodzenia;
5)
numer ewidencyjny PESEL;
6)
miejscowość;
7)
dzielnica, w przypadku m.st. Warszawy;
8)
ulica;
9)
numer domu;
10)
numer mieszkania.
4. 
Spis wyborców, o którym mowa w ust. 1, jest podzielony według obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
5. 
Odebranie spisu wyborców przekazanego w sposób określony w ust. 1 pkt 2 potwierdza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym przedstawiciela operatora wyznaczonego - właściwego miejscowo dyrektora Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osoby przez niego upoważnionej.
Wykaz dyrektorów Regionu Sieci operatora wyznaczonego wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej operatora wyznaczonego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).