§ 3. - Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z... - Dz.U.2020.828 - OpenLEX

§ 3. - Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.828

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2020 r.
§  3. 
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym:
1)
operatorowi wyznaczonemu - za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą operatora wyznaczonego;
2)
operatorowi wyznaczonemu - właściwemu miejscowo dyrektorowi Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osobie przez niego upoważnionej - na informatycznych nośnikach danych; wójt, burmistrz, prezydent miasta może przekazać spis wyborców za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.
2. 
Przekazania spisu wyborców w trybie i postaci określonych w ust. 1 dokonuje się:
1)
w edytowalnym pliku w formacie .xls albo .xlsx, bez hasła;
2)
nadając nazwę składającą się z nazwy gminy oraz kodu TERYT gminy.
3. 
Dane w spisie wyborców są umieszczane w kolumnach nazwanych zgodnie z zawartymi w nich danymi i uszeregowanych w następującej kolejności:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
imię ojca;
4)
data urodzenia;
5)
numer ewidencyjny PESEL;
6)
miejscowość;
7)
dzielnica, w przypadku m.st. Warszawy;
8)
ulica;
9)
numer domu;
10)
numer mieszkania.
4. 
Spis wyborców, o którym mowa w ust. 1, jest podzielony według obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
5. 
Odebranie spisu wyborców przekazanego w sposób określony w ust. 1 pkt 2 potwierdza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym przedstawiciela operatora wyznaczonego - właściwego miejscowo dyrektora Regionu Sieci operatora wyznaczonego lub osoby przez niego upoważnionej.