§ 2. - Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z... - Dz.U.2020.828 - OpenLEX

§ 2. - Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.828

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2020 r.
§  2. 
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu gminnej obwodowej komisji wyborczej w postaci:
1)
wydruku opatrzonego podpisem własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym;
2)
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
2. 
Przekazania spisu wyborców w trybie i formie określonych w ust. 1 pkt 2 dokonuje się:
1)
na informatycznych nośnikach danych;
2)
w edytowalnym pliku w formacie .xls albo .xlsx, bez hasła;
3)
nadając nazwę składającą się z nazwy gminy.
3. 
Dane w spisie wyborców przekazywanym w postaci określonej w ust. 1 pkt 2 są umieszczane w kolumnach nazwanych zgodnie z zawartymi w nich danymi i uszeregowanych w następującej kolejności:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
imię ojca;
4)
data urodzenia;
5)
numer ewidencyjny PESEL;
6)
miejscowość;
7)
dzielnica, w przypadku m.st. Warszawy;
8)
ulica;
9)
numer domu;
10)
numer mieszkania;
11)
uwagi.
4. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje spis wyborców przewodniczącemu właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej, za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby.
5. 
Odebranie spisu wyborców potwierdza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym przewodniczącego właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępcy.