Przekazanie Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.9.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lutego 1948 r.
o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie.

Na podstawie art. 4 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam, co następuje:
Sprawy karne, dotyczące nieletnich, z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie przekazuje się Sądowi Grodzkiemu w Katowicach.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1948 r.