Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.370

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1920 r.
o przekazaniu sądom apelacyjnym w b. dzielnicy pruskiej funkcji instancji rewizyjnej w sprawach o występki.

Art.  1.

W sprawach o przestępstwa, których akt oskarżenia nie kwalifikuje jako zbrodnie, rewizje od wyroków sądów okręgowych, jako sądów pierwszej instancji, rozpoznają sądy apelacyjne.

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1920 r. i ma zastosowanie do spraw, w których wyrok Sądu Najwyższego do tego dnia nie zapadł.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.