Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.650

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1921 r.
w przedmiocie przekazania pewnych uprawnień urzędu walki z lichwą powiatowym władzom administracyjnym.

Na mocy art. 2 i 7 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. № 67 poz. 449) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Władzom adninistracyjnym I instancji przekazuje się przysługujące w myśl art. 7 p. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej okręgowym urzędom walki z lichwą wykonywanie rozporządzeń, wydanych na zasadzie art. 2 i 3 tej ustawy, wydawanie orzeczeń karnych w myśl art. 4 tejże ustawy, tudzież nakazów karnym (art. 45 wspomnianej ustawy) i wykonywanie kar, wymierzonych prawomocnem orzeczeniem, lub prawomocnym nakazem karnym.

Powyższe postanowienie ni; rozciąga się na obszar miast: Warszawy Łodzi, Lublina, Lwowa i Krakowa, w których urzędy walki z lichwą zachowują swój dotychczasowy zakres działania.

§  2. Orzeczenia karno administracyjne będą wydawane w trybie zwyczajnego postępowania karno-administracyjnego obowiązującego w danej dzielnicy. Stronom służy od tych orzeczeń odwołanie w II i ostatniej instancji do Głównego urzędu walki z lichwą.

Wydawanie nakazów karnych następuje z przestrzeganiem art. 45 do 50 ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o postępowaniu karno administracyjnym.

§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Aprowizacji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 1921 r. i obowiązuje na tem samem terytorjum, co ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej.