Art. 5. - Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1964 r.
Art.  5.
1.
Akt notarialny, którego treścią jest ustanowienie, zmiana lub zniesienie prawa podlegającego wpisowi do księgi wieczystej, powinien, oprócz treści określonej w prawie o notariacie, zawierać wniosek stron o dokonanie wpisu.
2.
Jeżeli akt, o którym mowa w ust. 1, sporządza państwowe biuro notarialne nie prowadzące księgi wieczystej, biuro to obowiązane jest przesłać w ciągu 7 dni wypis aktu państwowemu biuru notarialnemu właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej danej nieruchomości.
3.
Jeżeli nie ma przeszkód do wpisu, państwowe biuro notarialne właściwe do prowadzenia księgi wieczystej dokonuje wpisu w księdze wieczystej zgodnie z treścią aktu i wnioskiem stron. O dokonanym wpisie zawiadamia się strony oraz osoby, których prawa zostały wpisem dotknięte, podając w skrócie jego istotną treść.
4.
Termin do wniesienia rewizji przeciwko dokonanemu wpisowi biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.