Art. 11. - Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1964 r.
Art.  11.

W ustawie z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 wprowadza się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Opłaty nie uiszczone ściąga sąd powiatowy tak jak należności sądowe. Na postanowienie państwowego biura notarialnego o obowiązku uiszczenia opłat służy zażalenie do sądu wojewódzkiego. Prawomocne postanowienie stanowi tytuł wykonawczy.";

2)
dotychczasowy § 2 otrzymuje numerację § 3.