Przekazanie państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.9.56

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.

DEKRET
z dnia 18 lutego 1955 r.
o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych.

1.
Państwowym biurom notarialnym istniejącym w siedzibach sądów powiatowych i ich wydziałów zamiejscowych przekazuje się następujące sprawy należące do rzeczowej właściwości sądów powiatowych:
1)
wydawanie nakazów w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
2)
przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu i odrzuceniu spadku.
2.
Jednakże sąd powiatowy przyjmuje oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli oświadczenie to ma znaczenie dla rozstrzygnięcia toczącej się przed nim sprawy.
3.
Jeżeli w siedzibach sądów powiatowych lub ich wydziałów zamiejscowych nie ma państwowych biur notarialnych, sprawy wymienione w ust. 1 rozpoznają sądy powiatowe lub ich wydziały zamiejscowe.

Właściwość miejscową państwowego biura notarialnego w sprawach wymienionych w art. 1 określa się według właściwości miejscowej sądu powiatowego (wydziału zamiejscowego), w którego okręgu biuro ma siedzibę.

Do postępowania w sprawach wymienionych w art. 1 stosuje się odpowiednio przepisy postępowania cywilnego i przepisy o kosztach sądowych ze zmianami zawartymi w przepisach poniższych.

1.
Państwowe biuro notarialne przekazuje sprawę sądowi powiatowemu w przypadkach:
1)
uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wydania nakazu w postępowaniu nakazowym;
2)
zażądania przez powoda skierowania do zwykłego postępowania sprawy, w której odmówiono wydania nakazu w postępowaniu upominawczym;
3)
wniesienia zarzutów lub sprzeciwu.
2.
Przekazanie przez państwowe biuro notarialne sądowi spraw, w których złożono zarzuty lub sprzeciw, następuje po uprzednim stwierdzeniu, że zarzuty lub sprzeciw zostały złożone w terminie przepisanym oraz że odpowiadają one wymaganiom formalnym i zostały należycie opłacone.
1.
Wydany przez państwowe biuro notarialne wypis nakazu zapłaty zaopatrzony stwierdzeniem o wykonalności nakazu stanowi tytuł wykonawczy do egzekucji sądowej. Jeżeli nakaz stanowi tylko tytuł zabezpieczenia, zaznacza się to w stwierdzeniu o jego wykonalności.
2.
Do stwierdzenia wykonalności nakazu zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o klauzuli wykonalności.

Protokół oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku państwowe biuro notarialne przesyła niezwłocznie po przyjęciu oświadczenia sądowi spadku.

Środki odwoławcze od postanowień i zarządzeń państwowego biura notarialnego rozpoznaje sąd wojewódzki.

W sprawach wymienionych w art. 1 nie pobiera się opłat notarialnych.

Sprawy wszczęte w sądzie przed dniem wejścia w życie dekretu lub po tym dniu, lecz przed utworzeniem państwowego biura notarialnego w danym okręgu sądu powiatowego, podlegają rozpoznaniu przez sąd aż do ich zakończenia.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1955 r.