Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.70.470

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 sierpnia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Państwowemu Bankowi Rolnemu przyjmowania i ściągania należności z tytułu pożyczek, udzielonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych na pomoc rolną.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. Ust. № 59, poz. 369) w porozumieniu z Ministrem Skarbu zarządza się co następuje:
§  1. Przyjmowania i ściągania spłat i wszelkich należności z tytułu pożyczek, udzielonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych:
a) z 30-miljonowego kredytu, przyznanego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1919 r. rolnikom, poszkodowanym przez działania wojenne (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 27, poz. 248);
b) z kredytu jednego miljarda marek na zagospodarowanie odłogów gruntowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Ziem Wschodnich, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 17, poz. 86);
c) z kredytu w wysokości 235 miljonów koron, przyznanego uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. na pomoc dla powiatów wschodnich. Małopolski;
d) z kredytu w wysokości 150 miljonów marek, przyznanego uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 października 1920 r.,

oraz przyjmowania należności za nabyte od Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych pozostałości po okupantach dokonywać będzie Państwowy Bank Rolny.

§  2. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządzi przekazanie Państwowemu Bankowi Rolnemu skryptów i zobowiązań dłużnych wraz z wykazaniem wpłat, dokonanych przez dłużników na poczet tych zobowiązań.
§  3. Wobec tego do zakresu obowiązków Państwowego Banku Rolnego należeć będzie:
a) prowadzenie odrębnej księgowości każdej kategorji wierzytelności skarbowych, wymienionych w § 1 rozporządzenia niniejszego, z podziałem na osobiste rachunki dłużników;
b) przestrzeganie, aby raty pożyczkowe wraz z %% i innemi należnościami wpływały od dłużników w terminach ustanowionych;
c) przedstawianie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych miesięcznych zestawień wpłat, dokonanych na poczet pożyczek;
d) przekazywanie, przynajmniej raz na miesiąc, wszelkich wpływów z tytułu zobowiązań, wymienionych w § 1, na rachunek Centralnej Kasy Państwowej w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
§  4. Kontrola i nadzór nad spełnieniem przez dłużnika warunków, zastrzeżonych przy udzielaniu pożyczki - prócz warunku przewidzianego w § 3 p. b należy do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W razie niedotrzymania tych warunków Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zakomunikuje Bankowi umotywowaną decyzję o konieczności zarządzenia przez Bank przedterminowego przymusowego ściągnięcia całej sumy pożyczkowej.

W razie niedotrzymania przez dłużników warunków przewidzianych w § 3 p. b Bank zarządza przedterminowe przymusowe ściągnięcie całej sumy pożyczkowej na skutek własnej decyzji.

§  5. Pożyczki, wyszczególnione w § 1 wraz z procentami, winny być spłacane przez dłużników Państwowemu Bankowi Rolnemu, który poda do ich wiadomości sposób uiszczenia pomienionych pożyczek.

Do czasu zaś powiadomienia dłużnicy powinni wpłacać zaległości i raty terminowe do właściwych Kas Skarbowych w sposób, ustanowiony przy udzieleniu pożyczki.

§  6. Wydatki, związane z wykonaniem przez Bank czynności, wynikających z rozporządzenia niniejszego, przewidziane będą w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.