Przekazanie okręgowym urzędom górniczym orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy naftowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.86.532

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 26 października 1935 r.
o przekazaniu okręgowym urzędom górniczym orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy naftowej.

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1908 r., regulującej prawo wydobywania minerałów, które nadają się do użytku z powodu zawartości żywic ziemnych (Dz. Ust. i Rozp. Krajowych Galicyjskich Nr. 61) w brzmieniu art. 78 p. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976) zarządzam co następuje:
Przekazuje się okręgowym urzędom górniczym orzecznictwo karno-administracyjne w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom ustawy z dnia 22 marca 1908 r., regulującej prawo wydobywania minerałów, które nadają się do użytku z powodu zawartości żywic ziemnych (Dz. Ust. i Rozp. Krajowych Galicyjskich Nr. 61).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czternastego dnia po ogłoszeniu.