§ 1. - Przekazanie niektórym wojewodom uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywania nadzoru nad samorządem terytorjalnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.24.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1929 r.
§  1.
Wojewodom: białostockiemu, kieleckiemu, lubelskiemu, łódzkiemu, nowogródzkiemu, poleskiemu, warszawskiemu, wileńskiemu i wołyńskiemu przekazuje się następujące uprawnienia, zastrzeżone dotąd Ministrowi Spraw Wewnętrznych:
1)
zatwierdzanie uchwał sejmików powiatowych i rad miejskich miast wydzielonych w sprawie nabywania nieruchomości z wyjątkiem wypadków podpadających pod działanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o sposobie lokowania funduszów przez osoby prawa publicznego, fundacje i osoby niewłasnowolne oraz o sposobie lokowania kaucyj, składanych z tytułu obowiązku publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 141);
2)
zatwierdzanie uchwał sejmików powiatowych, oraz rad miejskich miast wydzielonych w sprawie pozbywania nieruchomości;
3)
zatwierdzanie wniosków komisyj likwidacyjnych, ustalających w razie zmiany granic powiatów rozdział majątku i obowiązki zainteresowanych powiatowych związków komunalnych, z wyjątkiem przypadków, w których zmiana granic powiatów powoduje jednocześnie zmianę granic województw;
4)
dokonywanie rozdziału majątku i oznaczanie obowiązków gmin miejskich w razie zmiany ich granic, o ile nie nastąpił dobrowolny układ w tej mierze między zainteresowanemi gminami.