Przekazanie Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.6.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1950 r.

USTAWA
z dnia 4 lutego 1950 r.
o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi.

Zakres działania i uprawnienia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, dotyczące spraw opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi, przechodzą na Ministra Zdrowia, w szczególności zaś przewidziane w następujących ustawach i rozporządzeniach:

1)
w ustawie z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 726);
2)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976);
3)
w dekrecie z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 389);
4)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. w sprawie wykonywania opieki społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żadnej gminie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej, oraz ponoszenia wynikających stąd kosztów (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 576);
5)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o rozgraniczeniu obowiązków opiekuńczych związków komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 232);
6)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o budowie i utrzymaniu wojewódzkich zakładów opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 56);
7)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucyj opiekuńczych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 40, poz. 354 i z 1928 r. Nr 38, poz. 359);
8)
w ustawie z dnia 6 maja 1920 r w sprawie publicznej opieki nad kalekami (Zb. u. prusk., str. 280);
9)
w ustawie z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu zapobiegawczym nieletnich (Zb. u. prusk., str. 264) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu zapobiegawczym nieletnich (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 18);
10)
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych i o komisjach opieki społecznej (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 267).
1.
Do zakresu działania Ministra Zdrowia przechodzą również sprawy, związane z utrzymywaniem żłobków dla niemowląt przez zakłady pracy w myśl ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 65, poz. 636, z 1931 r. Nr 101, poz. 773, z 1945 r. Nr 43, poz. 236 i z 1948 r. Nr 27, poz. 182).
2.
Sieć żłobków, określonych w ust. 1, planuje Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą przepis art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o przekazaniu Ministrowi Oświaty zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 175).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.