Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 września 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Zdrowia Publicznego, w przedmiocie przekazania Ministrowi Zdrowia Publicznego niektórych uprawnień Sejmu i Wydziału krajowego b. Królestwa, Galicji i Lodomerji z Wielkiem Ks. Krakowskiem.

Na podstawie art. 4 i 9 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Ksiąstwern Krakowskiem (Dz. U. R. P. № 11 poz. 61) zarządza się co następuje:
§  1. Przekazuje się Ministrowi Zdrowia Publicznego uprawnienia administracyjno - wykonawcze b. Sejmu Galicyjskiego i uprawnienia b. Wydziału krajowego, wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 1897 (Dz. ust. Kr. № 47) urządzającej prawne stosunki szpitali powszechnych i publicznych tudzież zakładów dla położnic i obłąkanych, obowiązującej w Królestwie Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem oraz z ustawy z dnia 6 stycznia 1875 (Dz. Ust. Kr. № 7) o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich chorych w szpitalach publicznych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.