Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 1922 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wykonywania praw i opieki Państwa w sprawach wyznaniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Wykonywanie praw i opieki Państwa w sprawach wyznaniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W związku z tem dotychczasowy wydział wyznań Religijnych Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, który na razie pozostaje w Poznaniu, będzie z chwilą przeniesienia go do Warszawy zlikwidowany, a poszczególne agendy zostaną odpowiednio rozmieszczone w ramach istniejącej organizacji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.