Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 1922 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Sztuki i Kultury zarządu opieki państwowej w dziedzinie sztuki i kultury na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd opieki państwowej w dziedzinie sztuki i kultury na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Sztuki i Kultury.

Urząd konserwatorski zabytków przedhistorycznych przechodzi pod kierownictwo Ministra Wyznali Religijnych i Oświecenia Publicznego.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Sztuki i Kultury, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.