Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
o przekazaniu Ministrowi Spraw Wewnętrznych zarządu spraw wewnętrznych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd spraw wewnętrznych na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z dniem 15 marca 1922 r. z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej i przekazuje się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  2. Istniejący dotychczas w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej departament spraw wewnętrznych wchodzi, jako przejściowy departament z tymczasową siedzibą w Poznaniu, z dniem 15 marca 1922 r. w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Z chwilą gdy dalsza unifikacja administracji uczyni istnienie osobnego departamentu zbędnem, będą jego agendy wcielone do departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Spraw wewnętrznych i b. Dzielnicy Pruskiej.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.