Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1922 r.
o przekazaniu Ministrowi Spraw Wewnętrznych prawa do wydawania zarządzeń o obowiązku posiadania przez właścicieli przedsiębiorstw handlowych faktur, uwidaczniania cen na artykuły pierwszej potrzeby oraz przedstawiania cenników władzom administracyjnym.

Na zasadzie artykułu 2 i 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67 poz. 449) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie przekazania czynności Ministerstwa Aprowizacji (Dz. U. R. P. № 106 poz. 774) zarządza się co następuje:
§  1. Przekazuje się Ministrowi Spraw Wewnętrznych prawo do wydawania zarządzeń w zakresie:
a) obowiązku posiadania i przedstawiania przez właścicieli przedsiębiorstw handlowych, na żądanie uprawnionych władz, oryginalnych faktur zakupu artykułów pierwszej potrzeby;
b) przymusu uwidaczniania cen na artykuły pierwszej potrzeby w przedsiębiorstwach sprzedaży, względnie spożycia;
c) obowiązku przedstawiania cenników władzom administracyjnym 1 instancji, ewentualnie okręgowym urzędom walki z lichwą.
§  2. Zarządzenia, wymienione w § 1 Minister Spraw Wewnętrznych, w miarę zmiany warunków, wywołujących potrzebę ich wydania, może uchylać własną władzą.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.