Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.200

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
o przekazaniu Ministrowi Skarbu likwidacji departamentu aprowizacji Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Na podstawia ust. 1 art. 7 ustawy z 1 sierpnia 1919 r. (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Przeprowadzenie i zakończenie likwidacji departamentu aprowizacji Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej oraz wszelkich czynności finansowo-gospodarczych w zakresie aprowizacji wyłącza się z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej i przekazuje się Ministrowi Skarbu.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.