Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 1922 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Robót Publicznych zarządu robót publicznych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd robót publicznych na obszarze b. dzielnicy polskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Robót Publicznych.

W związku z tem dotychczasowy departament robót publicznych Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, który narazie pozostaje w Poznaniu, będzie z chwilą przeniesienia go do Warszawy zlikwidowany, a poszczególne agendy zostaną odpowiednio rozmieszczone w ramach istniejącej organizacji Ministerstwa Robót Publicznych.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Robót Publicznych i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.