Przekazanie Ministrowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi niektórych uprawnień nadanych Ministrowi Skarbu dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1940 r. o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem polskim za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.11.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1942 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 31 grudnia 1942 r.
o przekazaniu Ministrowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi niektórych uprawnień nadanych Ministrowi Skarbu dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1940 r. o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem polskim za granicą.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

Uprawnienia nadane Ministrowi Skarbu art. 2-9 oraz art. 13 i 14 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1940 r. o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem polskim za granicą (Dz.U.R.P. Nr. 4, poz. 10), o ile dotyczą mienia służącego celom żeglugi i rybołóstwa morskiego oraz budowy i naprawy statków morskich, przekazuje się Ministrowi Przemysłu, Handlu i Żeglugi.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom: Przemysłu, Handlu i Żeglugi oraz Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi Ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.