Przekazanie Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej kompetencji b. ministrów pruskich w zakresie pośrednictwa pracy na terenie... - Dz.U.1923.38.255 - OpenLEX

Przekazanie Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej kompetencji b. ministrów pruskich w zakresie pośrednictwa pracy na terenie górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.255

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 1923 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej kompetencji b. ministrów pruskich w zakresie pośrednictwa pracy na terenie górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Na podstawie ustępu 1 art. 6 ustawy z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie Województwa Śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie na tych ziemiach obowiązującem (Dz. U. R. P. 1922 r. № 46, poz. 388) i zgodnie z ustępem 2 par. 2 art. 1 polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, zawartej w Genewie dn. 15 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 371) i po wysłuchaniu Śląskiej Rady Wojewódzkiej - zarządza się. co następuje:
Kompetencją b. pruskich ministrów w zakresie pośrednictwa pracy na terenie górnośląskiej części Województwa Śląskiego, określoną w rozporządzeniu niemieckiego Państwowego Urzędu Demobilizacji Gospodarczej z dnia 9 grudnia 1918 r. o pośrednictwie pracy (Reichs-Gesetzblatt 1918 r. № 180, poz. 6581), wydanem na podstawie dekretu niemieckich komisarzy ludowych z dnia 12 listopada 1918 roku o utworzeniu Państwowego Urzędu Demobilizacji Gospodarczej (Reichs-Gezetzblatt 1918 r. № 153, poz. 6529) - przekazuje się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.