Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.516

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 maja 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie przekazania Ministrowi Kolei Żelaznych niektórych uprawnień Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Na podstawie art. 4 i 9 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. U. R. P. № 11, poz. 61), zarządza się co następuje:
§  1. Przekazuje się Ministrowi Kolei Żelaznych uprawnienia b. Wydziału Krajowego, wynikające z ustawy z dnia 17 lipca 1893 r. (Dz. Ust. Kraj. № 42) o popieraniu niższorzędnych kolei żelaznych.
§  2. Szczegółowe przepisy o przejęciu wykonywania tych uprawnień, a w szczególności o przejęciu Krajowego Biura Kolejowego, określi osobne rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  3. Niniejsze rozporządzenie uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.