Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1920 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia sprzedaży oraz spożycia nabiału i mięsa.

Na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 67 poz. 449) oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 73 poz. 500) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Na czas trwania trudności aprowizacyjnych, wywołanych wojną, przekazuje się Ministrowi Aprowizacji prawo do wydawania rozporządzeń obowiązujących w przedmiocie regulacji, a w razie potrzeby ograniczania sprzedaży tudzież spożycia nabiału i mięsa, w tej liczbie do ustanawiania dla wszelkich zakładów publicznych ze spożyciem na miejscu dni beznabiałowych i bezmięsnych lub z ograniczonemi normami spożycia nabiału i mięsa.
§  2. Moc rozporządzeń, wskazanych w § 1, rozciągać się może na cały obszar Rzeczypospolitej lub jego część albo na poszczególne miejscowości.

Zarządzenia, dotyczące obszaru b. dzielnicy pruskiej, wyda Minister Aprowizaji wspólnie z Ministrem tej dzielnicy.

§  3. Rozporządzenia, wyszczególnione w § 1, Minister Aprowizacji w miarą przemijania okoliczności, wywołujących potrzebę ograniczeń spożycia, władny będzie uchylać własną władzą.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.