Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.590

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW APROWIZACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 października 1921 r.
w sprawie przekazania komisariatów Ministerstwa Aprowizacji przy magistratach m. st. Warszawy i m. Łodzi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. o zniesieniu ograniczeń w zakresie obrotu ziemiopłodami oraz o postawieniu Ministerstwa Aprowizacji w stan likwidacji (Dz. Ust. Rz. P. № 63, poz. 389) zarządza, się co następuje:
§  1. Komisarjaty Ministerstwa Aprowizacji przy magistratach st. m. Warszawy i m. Łodzi z dniem 1 października 1921 r. przestają egzystować jako organy Ministerstwa Aprowizacji i przekazane zostają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
§  2. Komisarjaty Ministerstwa Aprowizacji przy magistratach st. m. Warszawy i m. Łodzi z dniem 1 października r. b. przekształcone zostają na Wydziały Aprowizacji przy Komisariatach Rządu st. m. Warszawy i m. Łodzi.
§  3. Sumy budżetowe oraz inwentarz komisarjatów aprowizacji przy magistratach st. m. Warszawy i m. Łodzi przekazane zostają jednocześnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1921 r.