Przekazanie do właściwości Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń spraw należących dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.21.94

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 1985 r.
w sprawie przekazania do właściwości Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń spraw należących dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (Dz. U. Nr 55, poz. 280) zarządza się, co następuje:
Z dotychczasowego szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki następujące sprawy przechodzą do:
1)
Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów:
a)
przygotowywanie podstawowych założeń polityki naukowo-technicznej,
b)
podział środków finansowych przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą oraz rozwojową między ministerstwa (urzędy centralne) i Polską Akademię Nauk według zasad finansowania podmiotowego i przedmiotowego w powiązaniu z zadaniami szczególnie ważnymi dla gospodarki narodowej,
c)
dysponowanie rezerwami wszystkich rodzajów środków na rozszerzenie zakresu rzeczowego prac planowych i na przyspieszenie ich wykonania lub podejmowanie prac nie przewidzianych w planie,
d)
opracowywanie i opiniowanie stosowania instrumentów systemowych oddziaływania na postęp naukowo-techniczny w gospodarce narodowej, w tym również systemów i środków unowocześniania produkcji,
e)
ustalanie zasad i programów rozmieszczenia jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych,
f)
opiniowanie ważniejszych założeń inwestycyjnych jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych,
g)
ustalanie zasad organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych oraz zasad ich współdziałania,
h)
ustalanie zasad organizowania informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz informatyki,
i)
inicjowanie, koordynowanie i ocena współpracy naukowo-technicznej z zagranicą, w tym polityki licencyjnej i postlicencyjnej oraz eksportu osiągnięć naukowo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
2)
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń:
a)
przygotowywanie propozycji do projektów programów i planów dotyczących zadań postępu naukowo-technicznego o podstawowym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, dostosowanych do programów rozwoju poszczególnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, w tym również inicjowanie lub przygotowywanie projektów kompleksowych planów koordynacyjnych prac naukowo-badawczych i rozwojowych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodowej,
b)
opracowywanie projektów ekonomiczno-finansowych rozwiązań systemowych, oddziałujących na postęp naukowo-techniczny w gospodarce,
c)
gromadzenie środków Centralnego Funduszu Postępu Techniczno-Ekonomicznego oraz dysponowanie nimi w ramach podziału, o którym mowa w pkt 1 lit. b),
d)
organizowanie działalności związanej z produkcją, obrotem krajowym i zagranicznym oraz wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych,
e)
współdziałanie w ustalaniu zasad i systemu zaopatrzenia materiałowo-technicznego jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych,
f)
przygotowywanie projektów zasad organizacji jednostek badawczo-rozwojowych,
g)
organizowanie systemu informacji w zakresie postępu naukowo-technicznego oraz systemów informatyki,
h)
prowadzenie współpracy naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie postępu naukowo-technicznego i wdrożeń,
i)
podejmowanie, w trybie określonym w odrębnych przepisach, czynności związanych z zawieraniem umów międzynarodowych, dotyczących współpracy naukowo-technicznej w dziedzinie postępu naukowo-technicznego i wdrożeń oraz uczestniczenia w zawieraniu innych umów międzynarodowych związanych ze współpracą naukowo-techniczną, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją lub zapewnieniem wykonania zadań wynikających z tych umów, w zakresie objętym działalnością Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń,
j)
organizowanie prac związanych z działalnością i udziałem strony polskiej w Komitecie Współpracy Naukowo-Technicznej, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i w innych międzypaństwowych organach współpracy naukowo-technicznej oraz ochrona interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w pracach międzynarodowych organizacji w zakresie postępu naukowo-technicznego,
k)
kierowanie za granicę ekspertów w celu udzielania pomocy naukowo-technicznej,
l)
wyznaczanie kandydatów na pracowników służb współpracy naukowej i technicznej w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i w organizacjach międzynarodowych.
Sprawy należące dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nie wymienione w § 1, oraz sprawy, które z mocy odrębnych przepisów nie zostały przekazane do właściwości innych organów, przechodzą do właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1.
Równocześnie z przekazaniem spraw określonych w § 1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże środki na prowadzenie tych spraw, w tym środki budżetowe oraz etaty, łącznie z wynagrodzeniami osobowymi.
2.
Przekazanie spraw i środków, o których mowa w ust. 1, oraz etatów z wynagrodzeniami osobowymi na rzecz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń następuje zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA SPRAW, ŚRODKÓW I ETATÓW NA RZECZ URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO I WDROŻEŃ

I.

W zakresie analiz i ocen badań naukowych i postępu technicznego.

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokona analizy i oceny:

1) wykonania planu badań na rok 1984 na tle dotychczasowych prac zrealizowanych w latach 1981-1983, w tym w szczególności programów rządowych, problemów węzłowych i międzyresortowych oraz resortowych

do dnia 30 czerwca 1985 r.,

2) wykonania planu badań w latach 1981-1985

do dnia 31 marca 1986 r.

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk dokona analizy i oceny programu badań podstawowych:

1) zrealizowanych w roku 1984 na tle wyników badań podstawowych wykonanych w latach 1981-1983

do dnia 30 czerwca 1985 r.,

2) zrealizowanych w latach 1981-1985

do dnia 30 marca 1986 r.

3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokona analizy i oceny zadań badawczych i prac rozwojowych:

1) zrealizowanych w formie zamówień rządowych w 1984 r.

do dnia 15 maja 1985 r.,

2) zrealizowanych w formie zamówień rządowych w latach 1983-1985

do dnia 15 kwietnia 1986 r.

Wyniki analiz i ocen osiągniętych rezultatów badań naukowych i postępu technicznego, o których mowa w ust. 1-3, będą sukcesywnie wykorzystane przy opracowaniu planów nauki i postępu technicznego na rok 1986 i na lata 1986-1990.

II.

W zakresie planowania badań naukowych i postępu technicznego.

1. Centralne programy badawczo-rozwojowe będą projektowane w latach 1986-1990 przez:

1) Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń,

2) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

3) Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Propozycje centralnych programów badawczo-rozwojowych wymagają zatwierdzenia przez Prezydium i na plenarnym posiedzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów. Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń przejmuje całokształt prac związanych z formułowaniem projektów centralnych programów badawczo-rozwojowych, z wyjątkiem projektowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk

z dniem 15 maja 1985 r.

2. Resortowe plany badawcze tworzone przez ministerstwa i urzędy centralne podlegają koordynacji ze strony Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, z wyjątkiem resortowych planów badawczych tworzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

3. Nadzór nad opracowaniem resortowych planów badawczych, z wyjątkiem planów tworzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, przejmuje Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń

z dniem 15 maja 1985 r.

5. Całość prac związanych z formułowaniem planów badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w formie zamówień rządowych na rok 1968 i na lata 1986-1990 przejmuje Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń

z dniem 15 maja 1985 r.

III.

W zakresie zadań i problemów funkcjonowania oraz rozwiązań organizacyjnych.

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże sprawy związane z opracowaniem projektów rozwiązań systemowych kierowania postępem naukowo-technicznym

z dniem 15 maja 1985 r.

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże problematykę współpracy naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie postępu naukowo-technicznego, realizowanej w ramach:

1) Komitetu Współpracy Naukowo-Technicznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

z dniem wejścia w życie rozporządzenia,

2) Międzypaństwowych Komisji i Podkomisji Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej Krajów Socjalistycznych

z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże:

1) problematykę współpracy naukowo-technicznej w zakresie postępu naukowo-technicznego z krajami kapitalistycznymi rozwiniętymi i rozwijającymi się

z dniem 15 maja 1985 r.,

2) współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz z międzypaństwowymi organami współpracy naukowo-technicznej w zakresie postępu naukowo-technicznego

z dniem 15 maja 1985 r.,

3) planowanie, nadzorowanie, finansowanie i realizację badań w zakresie techniki wojskowej

z dniem 15 maja 1985 r.,

4) nadzór nad pracami związanymi z zakupem licencji

z dniem 15 maja 1985 r.

4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże:

1) nadzór nad:

a) Ośrodkiem Postępu Technicznego w Katowicach,

b) Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie,

c) Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie,

d) Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie

z dniem wejścia w życie rozporządzenia,

2) pełnienia funkcji organu założycielskiego w stosunku do:

a) Przedsiębiorstwa Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "POSTEOR" we Wrocławiu,

b) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Białymstoku,

c) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Bydgoszczy,

d) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

e) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Jeleniej Górze,

f) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Katowicach,

g) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Kielcach,

h) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Koszalinie,

i) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Krakowie,

j) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Lublinie,

k) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Łodzi,

l) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Olsztynie,

ł) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Opolu,

m) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Poznaniu,

n) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Rzeszowie,

o) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Szczecinie,

p) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy,

r) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" we Wrocławiu,

s) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" w Zielonej Górze,

t) Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "ZOPAN" w Warszawie,

u) Przedsiębiorstwa Produkcji Aparatury Badawczej "PRESS" w Warszawie,

v) Przedsiębiorstwa Aparatury Elektronicznej - Radiotechnika we Wrocławiu,

w) Centrum Projektowania i Zastosowania Informatyki w Warszawie

z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże obowiązki i konto bankowe związane z gromadzeniem środków Centralnego Funduszu Postępu Technicznego i Ekonomicznego

z dniem 30 czerwca 1985 r.

6. Minister Finansów na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzgodniony z Ministrem - Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń dokona przeniesienia odpowiedniej części środków finansowych z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do części dotyczącej Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, zgodnie z przyjętymi przez niego zadaniami,

z dniem 15 maja 1985 r.

7. Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń uzgodni z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego warunki przejścia do pracy w Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy dotychczas zajmowali się problematyką przechodzącą do zakresu działania Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń

do dnia 15 maja 1985 r.

8. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże etaty, o których mowa w ust. 7, i związany z tym fundusz płac oraz środki finansowe z budżetu na rok 1985, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Prezydium Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów i w uzgodnieniu z Ministrem Finansów

z dniem 31 maja 1985 r.