Przejście na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcję na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1147

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 grudnia 1923 r.
w sprawia przejścia -na waluty polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcje na obszarze górnośląskiej części Województwa śląskiego.

Na podstawie art. 9.110 ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73, poz. 497) oraz na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1038), zarządza, się w porozumieniu ze śląską radą wojewódzką co następuje:
Spółki akcyjne oraz komandytowe na akcje, posiadające siedzibą na górnośląskiej części Województwa Śląskiego, których akcje opiewały w dniu 1 listopada 1923 r. na marki niemieckie, obowiązane są oznaczyć wysokość kapitału zakładowego i wysokość kwoty, na jaką akcje opiewają w markach polskich najpóźniej do dnia 1 lutego 1924 r.
Przy oznaczaniu, przewidzianem w § 1, nie można wysokości kapitału zakładowego i wysokości kwoty, na jaką opiewają akcje, podać w kwotach wyższych od tych, w jakich podane były w markach niemieckich.
Oznaczenie kwoty, na jaką akcje w markach polskich opiewają, nie może naruszyć postanowień niemieckiego kodeksu handlowego co do minimalnej wysokości nominalnej wartości akcji.
Spółki, powołane w § 1, o ile akcji, opiewających na marki niemieckie nie wymienią na akcje, opiewające na marki polskie, obowiązane są najpóźniej do dnia 1 maja 1924 r. przestemplować akcje, opiewające na marki niemieckie w ten sposób, aby kwota, na jaką opiewają, uwidoczniona na nich została w markach polskich.

Przestemplowanie odbyć się winno pod kontrolą urzędu wojewódzkiego w Katowicach.

Sposób przeprowadzenia przestemplowania i kontroli określą przepisy wykonawcze, wydane przez Ministra Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego z dniem ogłoszenia.