Przejście funkcjonarjuszów Straży Celnej na stanowiska oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.714

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 sierpnia 1928 r.
w sprawie przejścia funkcjonarjuszów Straży Celnej na stanowiska oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

W wykonaniu art. 89 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 349) i na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o zaliczeniu oficerów i szeregowych Straży Granicznej do grup uposażenia (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 632) zarządzam co następuje:
Wyżsi i niżsi funkcjonarjusze Straży Celnej mogą być przemianowani na oficerów i szeregowych Straży Granicznej na następujących warunkach:
a)
wyżsi funkcjonarjusze Straży Celnej, o ile odpowiadają wymogom art. 11 ust. 1 powołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, t. j. o ile posiadają stopień oficera rezerwy W. P. i są bez zastrzeżeń zdolni do służby granicznej,
b)
niżsi funkcjonarjusze Straży Celnej - o ile posiadają co najmniej dobrą kwalifikację służbową, oraz nadają się pod każdym względem do służby granicznej.
Funkcjonarjusze Straży Celnej, którzy posiadają warunki § 1 niniejszego rozporządzenia i chcą przejść do służby w Straży Granicznej, winni wnieść do dnia 30 września 1928 r. włącznie drogą służbową podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
Przy przemianowaniu pozostawia się dotychczas posiadane grupy i szczeble uposażenia, a nadaje się nowe stopnie służbowe w następujący sposób:
a)
Naczelnemu Inspektorowi Straży Celnej - stopień Dowódcy Straży Granicznej,
b)
Starszemu Inspektorowi Straży Celnej - stopień Nadinspektora Straży Granicznej,
c)
Inspektorowi Straży Celnej - stopień Inspektora, Nadkomisarza Straży Granicznej,
d)
Starszemu Komisarzowi Straży Celnej - stopień Komisarza Straży Granicznej,
e)
Komisarzowi Straży Celnej - stopień Podkomisarza Straży Granicznej,
f)
Podkomisarzowi Straży Celnej - stopień Aspiranta Straży Granicznej,
g)
Starszemu przodownikowi Straży Celnej - stopień Starszego przodownika Straży Granicznej,
h)
Przodownikowi Straży Celnej - stopień Przodownika Straży Granicznej,
i)
Starszemu strażnikowi celnemu - stopień starszego strażnika granicznego,
j)
Strażnikowi celnemu - stopień strażnika granicznego.
Przemianowanie winno nastąpić drogą nominacyj, na zasadzie art. 15 powołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Przemianowanie funkcjonarjuszów Straży Celnej na oficerów i szeregowych Straży Granicznej winno nastąpić do dnia 30 listopada 1928 r. włącznie. Do tego samego terminu winni być zwolnieni ze służby funkcjonarjusze Straży Celnej, którzy nie zostaną przemianowani.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.