Art. 13. - Przejmowanie na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. - Dz.U.1936.77.544 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - Przejmowanie na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.544 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1937 r.
Art.  13.

Postanowień ustawowych, określających wysokość odsetek zwłoki od zaległych należności instytucji ubezpieczeń społecznych oraz związków komunalnych, nie stosuje się do sum otrzymywanych w wyniku rozrachunku wpływów przez te instytucje i związki.