Art. 10. - [Nadzór nad Funduszem Kościelnym; statut Funduszu] - Przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczenie proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenie Funduszu Kościelnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  10. [Nadzór nad Funduszem Kościelnym; statut Funduszu]
1.
Fundusz Kościelny podlega nadzorowi Ministra Administracji Publicznej.
2.
Statut, uchwalony przez Radę Ministrów, określi organizację Funduszu Kościelnego, sposób tworzenia jego organów i zasady działalności.
3.
Statut Funduszu Kościelnego zabezpieczy przeznaczenie na cele danego związku wyznaniowego dochodów, płynących z nieruchomości, przejętych od tego związku oraz zapewni udział duchowieństwa i wierzących w organach Funduszu.