Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 29 listopada 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego oraz zmiany przepisów probierczych obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 470) w porozumieniu z Ministrem Skarbu zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 1921 r. urzędy probiercze we Lwowie i Krakowie przechodzą pod zarząd Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
§  2. 1 Uprawnienia i obowiązki Dyrekcyj Skarbowych w sprawach probierczych przechodzą na Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
§  3. Cechownie probiercze, istniejące przy urzędach podatkowych na obszarze b. zaboru austrjackiego znosi się. Obowiązki tych cechowni przechodzą na właściwe urzędy probiercze we Lwowie i Krakowie, którym przekazuje się również inwentarz cechowni.
§  4. Z dniem 1 stycznia 1921 r. rozciąga się na obszar b. zaboru austrjackiego moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 85, poz. 566), z wyjątkiem art. 22 - 28, zawierających przepisy przechodnie dla b. zaboru rosyjskiego.

W przedmiocie szczegółowych zmian ustawy austrjackiej z dnia 19-go sierpnia 1865 r. o określaniu stopnia czystości towarów złotych i srebrnych i przestrzeganiu próby (Dz. U. zesz. XXIX № 75 z dn. 12 czerwca 1866 r.) i innych przepisów wydane będzie osobne zarządzenie.

§  5. Przedmioty złote i srebrne, zaopatrzone w austrjackie cechy probiercze, wybite w urzędach probierczych we Lwowie i Krakowie, mogą znajdować się w obrocie handlowym do dnia 30 grudnia 1922 r. Po tym terminie wyroby takie powinny być złożone w urzędach probierczych do ocechowania na ogólnych zasadach z obowiązkiem uiszczenia opłat probierczych.
§  6. 2 (uchylony).
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.
2 § 6 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. (Dz.U.26.113.658) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 listopada 1926 r.