Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.779

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 1927 r.
w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.

Na podstawie art. 55, 56, 57 i 58 umowy polsko-czeskosłowackiej z dnia 23 kwietnia 1925 r. w sprawach prawnych i finansowych (Dz. U. R. P. z 1926 r. № 41, poz. 256) zarządza się co następuje:
Wierzytelności Zakładu Kredytowego Komunalnego Kraju Śląskiego (Kommunalkreditanstalt des Landes Schlesien) do związków samorządowych na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej oraz wierzytelności Austrjacko-Śląskiego Zakładu Kredytowego Ziemskiego (Oesterreichisch-Schlesischc Bodenkreditanstalt), które były lub są zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach, znajdujących się na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej, przejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności z pożyczek, udzielonych przez Zakład Kredytowy Komunalny Kraju Śląskiego związkom samorządowym na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej oraz wierzytelności Austrjacko-Śląskiego Zakładu Kredytowego, które były lub są zabezpieczone na nieruchomościach, położonych na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej, uwidocznione zostanie w zapisach dłużnych przez odpowiednią na nich adnotację Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności hipotecznych Austrjacko-Śląskiego Zakładu Kredytowego, które są zabezpieczone na nieruchomościach, położonych w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisane będzie z urzędu przez właściwe sądy do ksiąg gruntowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego, uprawniony jest do dochodzenia wszelkich praw, wynikających z wymienionych w paragrafie poprzednim wierzytelności, na zasadzie przepisów prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących.

Wierzytelności powyższe podlegają przerachowaniu na zasadach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 30, poz. 213), przyczem przy uwidocznieniu w księgach gruntowych przerachowania wierzytelności hipotecznych zastosowany będzie § 49 tego rozporządzenia.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie spłaty zobowiązań, przejętych w art. 56, 57 i 58 umowy polsko-czeskosłowackiej z dnia 24 kwietnia 1925 r. w sprawach prawnych i finansowych (Dz. U. R. P. z 1926 r. № 41, poz. 256) względem Śląskiego Zakładu Kredytowego Komunalnego (Slezský Komunálni úveřni ústav) i Śląskiego Ziemskiego Zakładu Kredytowego (Sleiský Pozemkový úveřni ústav) w Opawie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu i Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.