§ 2. - Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.779

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1927 r.
§  2.
Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności z pożyczek, udzielonych przez Zakład Kredytowy Komunalny Kraju Śląskiego związkom samorządowym na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej oraz wierzytelności Austrjacko-Śląskiego Zakładu Kredytowego, które były lub są zabezpieczone na nieruchomościach, położonych na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej, uwidocznione zostanie w zapisach dłużnych przez odpowiednią na nich adnotację Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności hipotecznych Austrjacko-Śląskiego Zakładu Kredytowego, które są zabezpieczone na nieruchomościach, położonych w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisane będzie z urzędu przez właściwe sądy do ksiąg gruntowych.