§ 7. - Przegląd i inspekcje oraz międzynarodowe świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1806

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2022 r.
§  7. 
1. 
W ramach przeglądu lub inspekcji sporządza się protokół, którego kopię otrzymuje kapitan statku i armator.
2. 
W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się stwierdzone w ramach przeprowadzanego przeglądu lub inspekcji niezgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, zalecenia pokontrolne dla armatora lub kapitana statku oraz termin zgłoszenia wykonania zaleceń organowi, który przeprowadził przegląd lub inspekcję.
3. 
W przypadku:
1)
przeglądu - uznana przez Komisję Europejską instytucja klasyfikacyjna sprawująca nadzór techniczny nad statkiem,
2)
inspekcji - organ inspekcyjny lub upoważniona instytucja klasyfikacyjna

- powiadamiają armatora statku, a w odniesieniu do statku o obcej przynależności - również konsula państwa, którego banderę podnosi statek, oraz organ, który wydał międzynarodowe świadectwa, o niezgodnościach z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi wynikających z protokołu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wynik przeglądu lub inspekcji jest negatywny.

4. 
W przypadku gdy organem inspekcyjnym jest konsul, kopię protokołu z inspekcji organ ten przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku.
5.  14
 W przypadku zatrzymania statku z powodu niewykonania obowiązku zdania odpadów ze statków do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w protokole, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się wypełnienie obowiązku zdania odpadów ze statków do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków jako warunek wydania zgody na opuszczenie portu.
14 § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.