§ 2. - Przegląd i inspekcje oraz międzynarodowe świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1806

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2022 r.
§  2. 
1. 
Statek uprawiający żeglugę międzynarodową, określony w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej "Konwencją MARPOL", podlega odpowiednio:
1)
poprzedzającemu inspekcję przeglądowi:
a)
wstępnemu, przeprowadzanemu przed oddaniem statku do eksploatacji lub wydaniem po raz pierwszy międzynarodowego świadectwa potwierdzającego spełnienie obowiązujących przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
b)
dla odnowienia międzynarodowego świadectwa, przeprowadzanemu w odstępie czasu nieprzekraczającym pięciu lat, chyba że Konwencja MARPOL stanowi inaczej,
c)
pośredniemu, przeprowadzanemu między 21 a 27 miesiącem albo między 33 a 39 miesiącem, odpowiednio po przeglądzie, o którym mowa w lit. a albo b,
d)
rocznemu, przeprowadzanemu w przedziale trzech miesięcy przed lub po upływie roku od dokonania przeglądu, o którym mowa w lit. a lub b, z wyjątkiem roku, w którym przeprowadzany jest przegląd, o którym mowa w lit. c,
e)
dodatkowemu, ogólnemu lub częściowemu, przeprowadzanemu po naprawie lub wymianie konstrukcji i wyposażenia statku służących zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
2)
inspekcji:
a)
doraźnej, w celu stwierdzenia, czy:
statek posiada ważne międzynarodowe świadectwa, o których mowa w art. 8 ustawy, zwane dalej "międzynarodowymi świadectwami",
konstrukcje i wyposażenie statku służące zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki są sprawne technicznie i należycie utrzymane,
od czasu wydania międzynarodowych świadectw nie zostały wprowadzone bez zgody uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej sprawującej nadzór techniczny nad statkiem istotne zmiany w konstrukcji i wyposażeniu statku,
spełnione są wymagania określone w art. 9 ustawy oraz w § 3 i w § 6 ust. 2-4,
b) 3
 innej, określonej w ust. 4-6 oraz określonej w ustawie i konwencjach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, niebędącej inspekcją doraźną.
2. 
Przeglądy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się w celu stwierdzenia, że statek, jego konstrukcja i wyposażenie spełniają wymagania określone w Konwencji MARPOL oraz w przepisach technicznych wydanych przez uznaną przez Komisję Europejską instytucję klasyfikacyjną sprawującą nadzór techniczny nad statkiem.
3. 
Kwalifikując statki do inspekcji doraźnej, organ inspekcyjny zapewnia, że inspekcji podlegają w pierwszej kolejności statki, które:
1)
zostały zgłoszone przez pilotów morskich lub pracowników portowych, jako posiadające nieprawidłowości w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza;
2)
są przedmiotem raportu lub skargi kapitana statku, członka załogi lub innej osoby, lub jednostki organizacyjnej, chyba że organy inspekcyjne państwa portu uznają raport lub skargę za bezpodstawne;
3)
są podejrzane o naruszenie przepisów dotyczących zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska szkodliwymi substancjami lub ściekami;
4)
powodowały zagrożenie dla środowiska naturalnego;
5) 4
 nie poinformowały portu o odpadach ze statków znajdujących się na tych statkach;
6) 5
 nie zdały odpadów ze statków w porcie, w którym aktualnie się znajdują, a nie posiadają zbiorników o pojemności wystarczającej do składowania odpadów ze statków znajdujących się na statku i odpadów ze statków, które zostaną wytworzone do czasu zawinięcia statku do następnego portu;
7)
są podejrzane, na podstawie informacji uzyskanych od kapitanów statków, że nie spełniają wymogów ustawy.
4.  6
 W zakresie przestrzegania obowiązku zdawania odpadów ze statków do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje statków obowiązanych do informowania portów lub przystani morskich o odpadach ze statków znajdujących się na statku rocznie w liczbie co najmniej 15% ogólnej liczby indywidualnych statków zawijających rocznie do polskich portów lub przystani morskich, obliczonej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat kalendarzowych, zgodnie z danymi dostępnymi w Narodowym Systemie SafeSeaNet.
5.  7
 W przypadku statków, które nie są objęte obowiązkiem informowania portów lub przystani morskich o odpadach ze statków znajdujących się na statku, organ inspekcyjny przeprowadza inspekcje tych statków w liczbie pozwalającej zapewnić skuteczną kontrolę przestrzegania wymagań określonych w art. 10 ustawy w zakresie obowiązku zdawania odpadów ze statków do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.
6.  8
 W zakresie realizacji przez organ inspekcyjny obowiązków, o których mowa w ust. 4 i 5, organ inspekcyjny wybiera statki do inspekcji na podstawie unijnego ukierunkowanego mechanizmu opartego na analizie ryzyka określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/90 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do szczegółowych elementów unijnego ukierunkowanego mechanizmu opartego na analizie ryzyka na potrzeby wyboru statków do inspekcji (Dz. Urz. UE L 15 z 24.01.2022, str. 7), kierując się przesłankami, o których mowa w ust. 3.
3 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.
4 § 2 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.
5 § 2 ust. 3 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.
6 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.
7 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.
8 § 2 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1707) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2022 r.