Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.503

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim.
§  2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 17 maja 2020 r.
§  3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim
2do dnia 7 kwietnia 2020 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3do dnia 8 kwietnia 2020 r.- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4do dnia 10 kwietnia 2020 r.- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
5do dnia 22 kwietnia 2020 r. (do godz. 24.00)- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6do dnia 27 kwietnia 2020 r.- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach pub-licznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

7do dnia 30 kwietnia 2020 r.- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8do dnia 4 maja 2020 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

9od dnia 4 maja 2020 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10do dnia 8 maja 2020 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
11do dnia 12 maja 2020 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
12w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 16 maja 2020 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 17 maja 2020 r. godz. 7.00-21.00- głosowanie