Przedterminowe wybory wójta Gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim. - Dz.U.2003.99.911 - OpenLEX

Przedterminowe wybory wójta Gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.911

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radoszyce.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 6 lipca 2003 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta

Gminy Radoszyce

do 9 czerwca 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji

wyborczej

do 10 czerwca 2003 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji

wyborczej

do 17 czerwca 2003 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania

kandydatów na wójta

do 23 czerwca 2003 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 23 czerwca 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

do 26 czerwca 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji

wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na

którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej

nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce

zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata

oraz nazwa partii politycznej, do której należy

kandydat

do 26 czerwca 2003 r.- sporządzenie spisu wyborców
4 lipca 2003 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
5 lipca 2003 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

6 lipca 2003 r.

godz. 600-2000

- przeprowadzenie głosowania
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806.