Przedterminowe wybory wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim. - Dz.U.2004.199.2045 - OpenLEX

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.199.2045

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2004 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kocierzew Południowy.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 października 2004 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów

wójta Gminy Kocierzew Południowy

do 27 września 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej

komisji wyborczej

do 30 września 2004 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej

komisji wyborczej

do 4 października 2004 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na wójta

do 7 października 2004 r.- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych

wniosków o przydział nieodpłatnego czasu

antenowego w programach telewizji publicznej i

publicznego radia

do 11 października 2004 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

od 13 października 2004 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania

audycji wyborczych w programach telewizji

publicznej i publicznego radia

do 13 października 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji

wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta,

na którym umieszczone są, w kolejności

alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek,

wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa

komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii

politycznej, do której należy kandydat

do 20 października 2004 r.- sporządzenie spisu wyborców
22 października 2004 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
23 października 2004 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

24 października 2004 r.

godz. 600-2000

- przeprowadzenie głosowania