Przedterminowe wybory wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2276

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 8 stycznia 2023 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w wojewódz-twie zachodniopomorskim
2do dnia 22 listopada 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, infor-macji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3do dnia 24 listopada 2022 r.- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
4do dnia 29 listopada 2022 r.- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wy-borczej
5do dnia 14 grudnia 2022 r. (do godz. 24.00)- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
6do dnia 19 grudnia 2022 r.- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wy-borczych,

- podanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, infor-macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wy-znaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepeł-nosprawnych, a także o możliwości głosowania koresponden-cyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wnios-ków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

7do dnia 21 grudnia 2022 r.- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8od dnia 24 grudnia 2022 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w progra-mach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
9do dnia 27 grudnia 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wy-borców niepełnosprawnych, wtym przy pomocy nakładek na kar-ty do głosowania sporządzonych walfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

10do dnia 30 grudnia 2022 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wy-borców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
123
11do dnia 3 stycznia 2023 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców wwybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wy-borców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwa-rantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12w dniu 6 stycznia 2023 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 7 stycznia 2023 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 8 stycznia 2023 r. godz. 7.00-21.00- głosowanie