Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 kwietnia 2017 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim
2do dnia 1 marca 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3do dnia 2 marca 2017 r.- zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej
4do dnia 6 marca 2017 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5do dnia 16 marca 2017 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na prezydenta miasta
6do dnia 21 marca 2017 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7do dnia 27 marca 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

8od dnia 27 marca 2017 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9do dnia 31 marca 2017 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10do dnia 4 kwietnia 2017 r.- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta
11w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
12w dniu 8 kwietnia 2017 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
13w dniu 9 kwietnia 2017 r.

godz. 700-2100

- przeprowadzenie głosowania