Przedterminowe wybory burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.148.1231

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 28 sierpnia 2005 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów w sprawie przedterminowych

wyborów burmistrza Trzemeszna

2do 10 sierpnia 2005 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej

komisji wyborczej

3do 11 sierpnia 2005 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej

komisji wyborczej

4do 17 sierpnia 2005 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na burmistrza

5do 22 sierpnia 2005 r.- składanie przez pełnomocników komitetów

wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego

czasu antenowego w programach telewizji

publicznej i publicznego radia

6do 23 sierpnia 2005 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

7od 23 sierpnia 2005 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania

audycji wyborczych w programach telewizji

publicznej i publicznego radia

8do 23 sierpnia 2005 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej

komisji wyborczej o zarejestrowanych

kandydatach na burmistrza, na którym

umieszczone są, w kolejności alfabetycznej

nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie,

miejsce zamieszkania, nazwa komitetu

zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii

politycznej, do której należy kandydat

9do 24 sierpnia 2005 r.- sporządzenie spisu wyborców
1026 sierpnia 2005 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
1127 sierpnia 2005 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

1228 sierpnia 2005 r.

godz. 600- 2000

- przeprowadzenie głosowania