Przedterminowe wybory burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.118.750

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm. 1 ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 sierpnia 2008 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Piwnicznej-Zdroju
2do 11 lipca 2008 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3do 14 lipca 2008 r.- zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej
4do 17 lipca 2008 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5do 1 sierpnia 2008 r. (do godz. 2400) - zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza
6do 4 sierpnia 2008 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
7do 6 sierpnia 2008 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8do 11 sierpnia 2008 r.- sporządzenie spisu wyborców,

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

9od 11 sierpnia 2008 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
1022 sierpnia 2008 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
1123 sierpnia 2008 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
1224 sierpnia 2008 r. godz. 600- 2000- przeprowadzenie głosowania
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.