Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy w województwie lubuskim

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy w województwie lubuskim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 21 kwietnia 2013 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy
2do 8 marca 2013 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3do 12 marca 2013 r.- zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej
4do 13 marca 2013 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5do 28 marca 2013 r. (do godz. 2400)- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza
6do 2 kwietnia 2013 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

7do 8 kwietnia 2013 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców

8od 8 kwietnia 2013 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9do 11 kwietnia 2013 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10do 16 kwietnia 2013 r.- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta
1119 kwietnia 2013 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
1220 kwietnia 2013 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
1321 kwietnia 2013 r. godz. 800-2200- przeprowadzenie głosowania