Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.813

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 8 września 2013 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka
2do 29 lipca 2013 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych
3do 30 lipca 2013 r.- zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej
4do 1 sierpnia 2013 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5do 14 sierpnia 2013 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza
6do19 sierpnia 2013 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7do 26 sierpnia 2013 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- sporządzenie spisu wyborców,
- powołanie obwodowych komisji wyborczych
8od 26 sierpnia 2013 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
9do 29 sierpnia 2013 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
10do 3 września 2013 r.- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
116 września 2013 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej
127 września 2013 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
138 września 2013 r.

godz. 800-2200

- przeprowadzenie głosowania