§ 2. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2011.68.359 - OpenLEX

§ 2. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.68.359

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2011 r.
§  2.
1.
Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej pomiędzy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", a podmiotem, o którym mowa w art. 15 ust. 8 ustawy, zwanej dalej "umową".
2.
Umowa zawiera nazwę lub imię i nazwisko podatnika, adres jego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania za granicą, dane identyfikacyjne podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, w tym numer identyfikacji podatkowej, nazwę lub imię i nazwisko, adres jego siedziby lub w przypadku osób fizycznych adres stałego miejsca zamieszkania oraz adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja oraz ewidencja podatnika dla celów podatku od towarów i usług.
3.
W umowie zamieszcza się oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 15 ust. 8 ustawy.
4.
Kopię umowy składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Kopię umowy Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście potwierdza za zgodność z oryginałem.