§ 4. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2004.66.609 - OpenLEX

§ 4. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.66.609

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2004 r.
§  4.
Jeżeli przedstawiciel podatkowy przestaje spełniać warunki, o których mowa w § 2, obowiązany jest on pisemnie powiadomić o tym podatnika, dla którego został ustanowiony.