Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.28.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 marca 1920 r.
w przedmiocie przedstawiania przez Zakłady Ubezpieczeniowe szematów używanych przez nie druków oraz ujawniania wpłaconego kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 25 dekretu Rady Regencyjnej, dn. 3 stycznia 1918 r. (Dziennik Praw № 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Wszelkie Zakłady Ubezpieczeniowe, prowadzące działalność na terytorjum Państwa Polskiego, powinny przedstawić do Wydziału Ubezpieczeniowego Ministerstwa Skarbu bezzwłocznie i przedstawiać nadal w razie zmian i uzupełnień, w 3-ch egzemplarzach: taryfy, szematy polis, wniosków (deklaracji) i innych dokumentów, używanych przez Zakłady w stosunkach z ubezpieczającymi.

Art.  2.

Akcyjne Spółki Ubezpieczeniowe, działające na terytorjum Państwa Polskiego w umieszczanych w pismach ogłoszeniach, w których jest mowa o kapitałach zakładowych Spółek, powinny wymieniać, jaka część tych kapitałów została przez akcjonarjuszów istotnie wpłacona.

Powyższe dotyczy również wszelkich dowodów i druków, na których Spółki oznaczają wysokość kapitału zakładowego.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.