Przedsięwzięcia teatralne. - Dz.U.1933.103.802 - OpenLEX

Przedsięwzięcia teatralne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.802

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 grudnia 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o przedsięwzięciach teatralnych.

Na podstawie art. 6 § 4, art. 8 § 3 oraz art. 23 prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 632) postanawia się co następuje:
1)
Udzielenie pozwoleń na przedsiewzięcia teatralne z siedzibą stałą z wyjątkiem operowych i dramatycznych (dramatu, komedji, farsy, teatru eksperymentalnego) przekazuje się właściwym wojewodom (Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy).
2)
Udzielanie pozwoleń na przedsięwzięcia teatralne objazdowe z wyjątkiem operowych i dramatycznych przekazuje się władzom przewidzianym w art. 8 § 1 powołanego prawa.
1)
Termin ważności pozwoleń na przedsięwzięcia teatralne z siedzibą słała, które wygasają przed dniem 1 maja 1934 r. przedłuża się do tego dnia. Osobom, które do tego dnia wniosą należyte podania o pozwolenie na dalsze prowadzenie przedsięwziąć - termin ważności odnośnych pozwoleń przedłuża się na dalszy czas do 31 sierpnia 1934 r. o ile do tego dnia władza nie wyda decyzji odmownej.
2)
Termin ważności pozwoleń na przedsięwzięcia teatralne objazdowe, które wygasają przed dniem 15 lutego 1934 r. przedłuża się do tego dnia. Osobom, które do tego dnia wniosą należyte podania o pozwolenie na dalsze prowadzenie przedsięwzięcia - termin ważności odnośnych pozwoleń przedłuża się na dalszy czas do 31 marca 1934 r. o ile do tego dnia władza nie wyda decyzji odmownej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.