§ 4. - Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.71 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2016 r.
§  4. 
Do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.