§ 1. - Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.71 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2016 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)
rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3)
przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2.